<source id="jqzhl"></source>

    党群建设

    党群建设

    2019-07-05

    小王子

    timg

    《小王子》是法国作家安托万·德·圣·埃克苏佩里于1942年写成的著名儿童文学短篇小说。本书的主人公是来自外星球的小王子。书中以一位飞行员作为故事叙述者,讲述了小王子从自己星球出发前往地球的过程中,所经历的各种历险。作者以小王子的孩子式的眼光,透视出成人的空虚、盲目,愚妄和死板教条,用浅显天真的语言写出了人类的孤独寂寞、没有根基随风流浪的命运。同时,也表达出作者对金钱关系的批判,对真善美的讴歌。

    高德平台 987| 559| 333| 569| 813| 252| 13| 777| 703| 402| 270| 295| 741| 572| 275| 849| 40| 717| 197| 783| 300| 337| 857| 283| 613| 68| 237| 794| 835| 9| 442| 652| 639| 597| 2| 414| 529| 941| 965| 382| 509|